آمبره نوعی متود از رنگ مو است که در آن بخشی از مو به رنگ خاصی درمی آید.