زمان خدمت

از 90دقیقه

توضیحات خدمت

استفاده از مواد نانوکراتینه به هزینه هر‌سایز 400/000 تومان می‌افزاید

جدول قیمت خدمت

کراتینه موی کوتاه
500,000 تومان
کراتینه موی تا سرشانه
700,000 تومان
کراتینه موی تا خط سوتین
900,000 تومان
کراتینه موی بلند حجم‌دار
1500,000 تومان

نمونه خدمت