زمان خدمت

از 25دقیقه

جدول قیمت خدمت

بند صورت
15,000 تومان
رنگ ابرو
15,000 تومان
اصلاح ابرو
30,000 تومان
وکس صورت
40,000 تومان

نمونه خدمت