زمان خدمت

از 30دقیقه / بسته به اندازه مو

نوع خدمت

براشینگ-مجلسی با فر ریز

جدول قیمت خدمت

موی کوتاه
70,000 تومان
موی زیر شانه
85,000 تومان
موی بلند
95,000 تومان

نمونه خدمت