زمان خدمت

از 30دقیقه / بسته به اندازه مو

نوع خدمت

براشینگ-معمولی

جدول قیمت خدمت

موی کوتاه
50,000 تومان
موی زیر شانه
65,000 تومان
موی بلند
75,000 تومان

نمونه خدمت