زمان خدمت

از 90دقیقه / بسته به اندازه و رنگ کنونی مو

نوع خدمت

لایت فویلی مو-سوییت مش

جدول قیمت خدمت

لایت فویلی هرتيكه
13,000 تومان

نمونه خدمت