زمان خدمت

از 90دقیقه / بسته به اندازه و رنگ کنونی مو

جدول قیمت خدمت

معمولی
85,000 تومان
رنگ ریشه دکلره یا دکاپاژ
130,000 تومان
رنگ موی کوتاه با مواد ویژه
250,000 تومان
رنگ موی مصری با مواد ویژه
350,000 تومان
رنگ موی زیر شانه با مواد ویژه
600,000 تومان
رنگ موی بلند با مواد ویژه
1500,000 تومان

نمونه خدمت