زمان خدمت

از 60دقیقه / بسته به نوع فر درخواستی و اندازه مو

نوع خدمت

فر مو-فر دائم

جدول قیمت خدمت

موی کوتاه
600,000 تومان
موی زیر شانه
750,000 تومان
موی بلند
1300,000 تومان

نمونه خدمت