زمان خدمت

از 60دقیقه / بسته به نوع فر درخواستی و اندازه مو

نوع خدمت

فر مو-فر موقت

جدول قیمت خدمت

موی کوتاه
65,000 تومان
موی زیر شانه
75,000 تومان
موی بلند
95,000 تومان

نمونه خدمت