زمان خدمت

از 60دقیقه

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه طراحی
25,000 تومان
لاک ژلیش
65,000 تومان
کاشت کامل
150,000 تومان

نمونه خدمت