زمان خدمت

از 45دقیقه / بسته به اندازه مو

توضیحات خدمت

انواع مدل های ژورنالی و ترکیبی با استفاده از قیچی های پیتاژ

نوع خدمت

کوتاهی مو – Haircut-معمولی

جدول قیمت خدمت

قیمت پایه
40,000 تومان

نمونه خدمت